cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

uitsplitsen verzendadres in grid orders

uitsplitsen verzendadres in grid orders

hallo,

 

in file app/code/local/Mage/Adminhtml/Block/Sales/Order/Grid.php (kopie van de originele Grid.php) heb ik volgende code toegevoegd in protected function _prepareCollection()

 

$table1 = Mage::getSingleton('core/resource')
->getTableName('sales_flat_order_address');
$shipping = "(select max(t.street) from `$table1` as t where t.parent_id = main_table.entity_id AND address_type ='shipping' )";
$collection->getSelect()->from('', "$shipping as shipping_city");

 

Dit dient om het verzendadres op te halen om nadien met de volgende code toe te voegen als kolom in de grid

 

$this->addColumn('shipping_city', array(
'header' => Mage::helper('sales')->__('Verzendadres'),
'index' => 'shipping_city',
'filter_index' => 'shipping.city'
));

 

 

het probleem is nu dat het volledige adres hier wordt opgenomen. Dus ook de 2de en 3de adresregel die klanten kunnen ingeven.

Magento voegt deze adresregels samen in 1 veld in de database

 

hoe kan ik deze verschillende adresregels eruit halen om die in een verschillende kolom weer te geven in de grid.

Ik heb gelezen dat de verschillende lijnen in de database worden verdeeld door /n, maar hoe kan ik hier een controle op doen en de juiste adresvelden weergeven in de kolommen?

 

alvast bedankt

Tom