cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

can changes be made on community edition be transferred to enterprise version easily?

can changes be made on community edition be transferred to enterprise version easily?

Tôi muốn phát triển một số tính năng tùy biến sử dụng Magento, và lập kế hoạch để bắt đầu với phiên bản cộng đồng, bây giờ câu hỏi là:

 

  1. làm thế nào cứng là nó để chuyển mã cập nhật đến phiên bản doanh nghiệp?
  2. là có một cách dễ dàng để làm cuộc di dân xem xét sẽ có một số thay đổi mã được so với các phiên bản cộng đồng?
  3. các mã khác biệt cơ bản giữa các cộng đồng và phiên bản doanh nghiệp là gì?