cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

need help?

need help?

Xin chào, chúng tôi có một tường lửa cấm ips và tôi nghĩ rằng nó đã cấm công cụ quét bảo mật của Magento. Có ai biết IP nguồn của dịch vụ này để đưa vào danh sách trắng không?

 
Tags (1)