cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Failing Web Setup Wizard

Failing Web Setup Wizard

Xin chào.
đây là câu hỏi đôi. new Magento. Tôi đã cài đặt magento 2.1.8, sau khi nhận được thông báo nâng cấp, tôi đã cố gắng sử dụng thiết lập trình hướng dẫn để nâng cấp cài đặt 2.1.9, trong phần sẵn sàng, tôi nhận lỗi thành dependencies .. vì vậy tôi đã cài đặt 2.1.9 từ đầu. và khi tôi sử dụng thiết lập web thuật sĩ một lần nữa (chỉ để học tập) tôi nhận được cùng một lỗi.

1. TẠI SAO tôi nhận lỗi này phụ thuộc vào cài đặt mới? nothing has been changed, no extension or plugin was added to a install.

2. hợp phần quản lý phần. I found few articles as French language package. nó đã được cài đặt không? tôi đã tìm thấy một cây xanh lá cây xanh, nhưng tôi không thể kích hoạt bất kỳ ngôn ngữ tiếng Pháp nào. Bất cứ đề nghị nào tại sao tôi đã nhận được một số ngôn ngữ gói trong phần quản lý thành phần của tôi?

Cảm ơn