cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Group magento VN

Group magento VN

Group magento VN 

1 REPLY 1

Re: Group magento VN

1,Khi thêm một associated product (simple) của grouped product vào shopping cart, hình ảnh của product nào được sử dụng?

simple pỏdutc

2,Một sản phẩm có thể chịu hai mức thuế khác nhau khi được bán cho hai khách hàng cùng địa chỉ nhận hàng không?